foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Természetismeret osztályozóvizsga követelmények

5 . évfolyam

 

·        Tudják megkülönböztetni a különböző anyagokat, halmazállapotokat és értsék azok változásait.

 • Tudatosuljon    bennük,    hogy    ezek    mennyiségekkel    jellemezhetők.    Szerezzenek jártasságot a mérések elvégzésében
 • Legyen képes egyszerű kísérleteket, megfigyeléseket, méréseket önállóan, illetve csoportban biztonságosan elvégezni, a tapasztalatokat rögzíteni, következtetéséket levonni.
 • Ismerje legjellemzőbb termesztett növényeinket, a házi és ház körül élő állatokat, tudja az ember életében betöltött szerepüket. Lássa az ember természetformáló tevékenységét a kultúrnövények kialakulásában, és az állatok háziasításában.
 • Rendelkezzen a kulturált és emberséges állattartás, valamint az állatvédelmi szabályok betartására.
 • Ismerje    és    hasznosítsa    mindennapi    életében    a    zöldség-    és    gyümölcsfélék táplálkozásban betöltött szerepét.
 • Alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere.
 • Ismerjék az időjárást kialakító legfontosabb tényezőket.
 • Tudják megfogalmazni és elemezni az aktuális időjárást.
 • Tudjon tájékozódni a térképeken és a valóságban. Értelmezze helyesen a különböző tartalmú térképek jelrendszerét, használja fel az információszerzés folyamatában.
 • Tudjon méréseket végezni térképeken.
 • Ismerje Magyarország helyzetét a Földön.
 • Alakuljon ki egy általános kép hazai tájaink természetföldrajzi jellemzőiről, természeti-társadalmi erőforrásairól, gazdasági folyamatairól, környezeti állapotukról.
 • Legyen képes felismerni képek alapján az adott tájegységet, várost, élőlényt.

Természetismeret osztályozóvizsga követelmények

6 . évfolyam

 

 • Ismerjék meg    a    legalapvetőbb   csillagászati   fogalmakat   és    elhelyezkedésünket  a Világegyetemben.
 • Tudja a bolygó, csillag és hold hasonlóságait és különbségeit
 • Ismerje a Föld helyét a Világegyetemben.
 • Elemi szinten tájékozódjanak a térképen és a földgömbön a fokhálózat segítségével.

Használják a térképet egyszerű földrajzi ismeretek megszerzésére, tudjanak adatokat leolvasni a domborzati és vízrajzi térképekről.

 • Ismerje és használja a földrajzi helymeghatározás különböző módszereit.
 • Ismerjék a Föld belső felépítését és a hegységképződés folyamatát.
 • Ismerjék fel a megfigyelt táj legfontosabb felszínformáit. Tudják értelmezni az egyszerű felszínformákat kialakulásuk
 • Tudják felsorolni a kontinenseket és óceánokat.
 • Tudjanak jellemző tulajdonságokat mondani megfigyelt kőzetmintákról. Ismerjék fel az emberek földrajzi környezetet veszélyeztető tevékenységét. Értsék meg, hogy a környezet állapotának romlásáért az emberek a felelősek.

·        Legyenek egyszerű, szemléletes képzeteik a földrajzi övezetekről.

 • Tudja jellemezni hazánk éghajlatát.
 • Tudják felidézhető képzeteik segítségével jellemezni a hazai életközösségeket.

·        Ismerjék és jellemezzék a legjellegzetesebb hazai növény és állatfajok testfelépítését, életmódját, alkalmazva a hierarchikus rendszerezés elvét csoportosításuknál.

 • Ismerje hazánk legjellemzőbb életközösségeit, termesztett növényeit, a házban és ház körül élő állatait. Értse az élő és élettelen környezeti tényezők kölcsönhatását. Ismerje fel a környezet-szervezet-életmód, valamint a szervek felépítése és működése közötti összefüggéseket.
 • Tudjanak egyszerű táplálékláncokat
 • Értsék meg a természet védelmének jelentőségét.
 • Ismerje az emberi szervezet felépítését, működését, serdülőkori változásait és okait. Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere.
 • Formálódjon reális énképe, értse a családi és a társas kapcsolatok jelentőségét, élete irányításában kapjon döntő szerepet az erkölcsi értékrendnek való megfelelés. Legyen embertársaival empatikus és segítőkész.
 • Értse a mozgás, az egészséges táplálkozás jelentőségét a testi, lelki egészség megőrzésében.
 • Rendelkezzen a növényi és állati eredetű termékek fogyasztásának elemi szintű ismereteivel. Sajátítsa el a helyes fogyasztói magatartás
 • Tudatosuljanak az egészséget veszélyeztető hatások, törekedjen ezek elkerülésére, utasítsa el függőséghez vezető szerek használatát.
 • Értse a betegségek megelőzésének fontosságát, tudja az időbeni orvoshoz fordulás szerepét a gyógyulásban.

 

 • Ismerje a környezet és egészség kapcsolatát alapozódjon meg a higiénés kultúrája.
 • Alapozódjon meg az egészséges életvitel szokásrendszere.
 • Rendelkezzen az elsősegélynyújtás elemi ismereteivel, legyen empatikus és segítőkész embertársaival.
 • Vegyen részt egészségvédő programokban.
 • Legyen nyitott, érdeklődő a világ megismerése iránt. Az internet és a könyvtár segítségével legyen képes tudása bővítésére. Legyenek saját ismeretszerzési, ismeretfeldolgozási módszerei.
 • Értse az élő és élettelen természet elválaszthatatlanságát. A hétköznapokban tapasztalható jelenségek, folyamatok értelmezéséhez mozgósítsa természettudományos ismereteit és

képességeit.

 • Vegyen részt olyan iskolai programokban, melyek a közvetlen környezet természeti értékeinek védelmét, gyarapítását szolgálják.
 • Életkorának megfelelően biztonsággal használja a szaktudomány nyelvezetét a folyamatok, jelenségek értelmezésekor és az élőlények bemutatásakor