foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai az Atilla Király Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Aba Sámuel Általános Iskolájában

A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

A feladatok feladásának elvei, korlátai:

Csak feldolgozott ismeretanyag gyakorlását lehet feladni írásbeli feladatnak.

A tanítási hét napjain az iskolaotthonos osztályok tanulói hétfőtől csütörtökig nem kaphatnak házi feladatot.

Tanítási napokra, hétvégi pihenőnapokra, szorgalmi időben biztosított szabadnapokra, tanítás nélküli munkanapokra és tanítási szünetekre írásbeli és szóbeli házi feladat is adható.

Tanítási szünetekre a szokásos mértéken felüli házi feladat nem adható. Szokásos mértékű házi feladat az egy tanórára (egyik óráról a másikra) feladható házi feladat mennyisége. feladat az egy tanórára (egyik óráról a másikra) feladható házi feladat mennyisége.

A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni.

Egy-egy tanítási órára feladható írásbeli és szóbeli házi feladat mennyiségénél figyelembe kell venni a tanulók életkori sajátosságait és egy átlagos képességű tanuló terhelhetőségét.

Éljen a pedagógus a házi feladat differenciált feladásának lehetőségével.

Az írásbeli beszámoltatás formái

Formái:

Témazáró dolgozat

Röpdolgozat

Évfolyam felmérés saját feladatbankból, illetve központilag elkészített feladatlapokból – mindig az adott osztályhoz igazítva

 

Rendje:

Az írásbeli beszámolók közül a témazáró, a félévi és év végi felmérések időpontját a tanmenetben rögzíteni kell, erről a tanulókat előre értesíteni kell, előtte rendszerező, összefoglaló órát kell tartani.

Tanév elején egy új osztály megismerésekor, illetve országos mérés esetén diagnosztikus mérés alkalmazására kerül sor.

 

Korlátai:

A megíratás rendjét a nevelőtestület összehangolja.

Írásbeli beszámoltatás mellett szóbeli számonkérést is lehet alkalmazni.

Mentességet kapnak az írásos beszámoló alól azok a tanulók, akiknek a szakértők, rehabilitációs bizottság és a nevelési tanácsadó szakvéleménye ezt javasolja.

A témazáró dolgozat megíratására egy teljes tanórát biztosítunk. A tanulók egyenletesebb terhelése érdekében egy tanítási nap maximum két témazáró dolgozat íratható.

A tanulókkal az év eleji ismétlések után az elméleti tantárgyakból szintfelmérő dolgozatot íratunk. A szintfelmérő dolgozat eredményét felső tagozaton érdemjegy formájában fejezzük ki, és tekintetbe vesszük a félévi, év végi osztályzat kialakításánál.

A dolgozatok, röpdolgozatok, szódolgozatok nem vesznek igénybe egy teljes tanórát, általában 10–20 percesek, s bármelyik tanítási órán írathatók.

 

Írásbeli beszámoltatások 1- 4. évfolyamon

Formái:

év eleji, félévi, év végi felmérés

röpdolgozat, szódolgozat

dolgozat

témazáró dolgozat

Mennyisége: 1-4. évfolyamon napi egy, legfeljebb kettő írásbeli dolgozatot lehet íratni. A dolgozatok, röpdolgozatok és szódolgozatok időpontjáról nem, de a témazáró dolgozatok és felmérések időpontjáról előre tájékoztatni kell a tanulókat.

Értékelés: A röpdolgozat, a dolgozat és szódolgozat egy feleletnek felel meg, a témazáró dolgozat, valamint a felmérések érdemjegye duplán számít. A témazáró és felmérések érdemjegyét az osztályozó naplóban piros színnel jelöljük.

A tantárgyak félévi, valamint év végi értékelésénél a kétesre álló tanulók esetében ajánlott figyelembe venni a fejlődő, illetve hanyatló tendenciát.

A helyesírás értékelésénél az 1-4. évfolyamom működő szakmai munkaközösség és a magyar szakos tanárok által korábban kidolgozott, évfolyamonként meghatározott egységes hibajavítási módszert kell alkalmazni.

 

Írásbeli beszámoltatások 5 -8. évfolya mon:

Formái:

év eleji, félévi, év végi felmérés

témazáró dolgozat (témakörönként)

dolgozat (résztémakörönként)

röpdolgozat, szódolgozat (egy órai tananyagot vagy annak egy részét felölelő)

 

Mennyisége: 5-8. évfolyamon napi két felmérést vagy témazáró dolgozatot lehet íratni. A dolgozatok, röpdolgozatok és szódolgozatok időpontjáról nem, de a témazáró dolgozatok és felmérések időpontjáról előre tájékoztatni kell a tanulókat.

Értékelés: A röpdolgozat, a dolgozat és szódolgozat egy feleletnek felel meg, a témazáró dolgozat, valamint a felmérések érdemjegye duplán számít. A témazáró és felmérések érdemjegyét az osztályozó naplóban piros színnel jelöljük.

A tantárgyak félévi, valamint év végi értékelésénél a kétesre álló tanulók esetében ajánlott figyelembe venni a fejlődő, illetve hanyatló tendenciát.

A helyesírás értékelésénél az 5-8. évfolyamom működő szakmai munkaközösség és a magyar szakos tanárok által korábban kidolgozott, évfolyamonként meghatározott egységes hibajavítási módszert kell alkalmazni.