foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Fizika 6. évfolyam

Ismerje és felismerje a különböző kölcsönhatásokat: termikus, mechanikai, mágneses, elektromos, gravitációs kölcsönhatás.

Ismerje az anyag belső szerkezetét szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotban.

Tudjon hőmérsékletet, térfogatot, tömeget, erőt mérni.

Ismerje az erő fogalmát és az erőfajtákat.

Ismerje a tanult fizikai mennyiségek jelét, mértékegységeit.

Fizika 7. évfolyam

Legyen képes a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni.

Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő fogalmának értelmezésére és kiszámítására egyszerű esetekben.

Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, és ezt konkrét példákon el tudja mondani.

Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs mezője okozza. Ismerje a gravitációs gyorsulás fogalmát, és azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják annak mértékét.

A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.

Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát.

A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és az ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja.

Legyen tisztában az energia-megmaradás törvényének alapvető jelentőségével. Értse, hogy egyszerű gépekkel csak erőt takaríthatunk meg, munkát nem.

Ismerje fel a tanult halmazállapot változásokat a mindennapi környezetben.

 

Fizika 8. évfolyam

Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör részeit, képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az áramerősség és a feszültség mérésére. Legyen képes egyszerűbb áramköri számítási feladatok elvégzésére. Ismerje a főbb különbségeket a soros és a párhuzamos kapcsolás között. Tudjon egyszerű áramköröket ábrázolni kapcsolási jelek segítségével. Tudja értelmezni az elektromos berendezéseken feltüntetett adatokat. Ismerje azok gyakorlatban alkalmazott mértékegységeit.

Tudja,   hogy   az   áramforrások   mezőjének   kvantitatív   jellemzője   a   feszültség. Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.

Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környezetet.

Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsítson környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával.

Tudja a fény tulajdonságait, duális természetét, sebességét és viselkedését. Ismerje a tükrök és lencsék főbb típusait, a leggyakoribb fénytörési hibákat, és azok korrigálását. Ismerje a legfontosabb optikai eszközöket, és azok működési elvét.

A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat.