foto1
Running text caption 1
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Atilla Király Gimnázium és Általános Iskola Aba Sámuel Általános Iskolája

Főmenü

Etika követelmények évfolyamonként

 

  1. osztály

A tanuló életkorának megfelelő énképpel, önkifejezéssel és önbizalommal rendelkezzék. Lássa át a saját környezetének elemeit és ennek rendszerét.

Legyen képes a személyes kapcsolatokban való tájékozódásra, képességeinek fejlesztésére és mások elfogadására.

Továbbá az alapvető kommunikációs formák tudatos használatára, a személyes érzések és gondolatok kifejezésére.

Tudatosítsa a családi-rokonsági kapcsolatok személyes értékeit. Érezze a családi hagyományok és ünnepek fontosságát.

Törekedjen az iskoláskor életmódbeli sajátosságainak tudatosítására. Ismerje fel, hogy más családokban egészen más módon élhetnek a gyerekek. Tartsa be és tisztelje mások szokásait.

Legyen tisztában a lakóhelyi közösséghez fűződő kapcsolatokkal és értékekkel. Ismerje a lakóhelyi közösség hagyományait.

Legyen képes átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

 

  1. osztály

A tanuló életkorának megfelelő reális képpel rendelkezzék saját külső tulajdonságairól, legyen tisztában legfontosabb személyi adataival.

Lássa át társas viszonyainak alapvető szerkezetét.

Legyen képes érzelmileg kötődni környezetéhez és a körülötte élő emberekhez.

Továbbá kapcsolatba lépni és a partner személyét figyelembe véve kommunikálni környezete tagjaival, tudjon különféle beszédmódokat alkalmazni.

A beszélgetés során tartsa be az udvarias társalgás elemi szabályait. Érezze a szeretetkapcsolatok fontosságát.

Tudja, hogy a hagyományok fontos szerepet játszanak a közösségek életében.

Törekedjen rá, hogy érzelmeit a közösség számára elfogadható formában nyilvánítsa ki. Képes legyen átélni a természet szépségét, és értse, hogy felelősek vagyunk a körülöttünk lévő élővilágért.

Legyen képes rá, hogy érzéseit, gondolatait és fantáziaképeit vizuális, mozgásos vagy szóbeli eszközökkel kifejezze.

Tisztában legyen vele és érzelmileg is legyen képes felfogni azt a tényt, hogy más gyerekek sokszor egészen más körülmények között élnek, mint ő.

Tudja megkülönböztetni egymástól a valóságos és a virtuális világot.

 

  1. osztály

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe legyen saját külső és belső tulajdonságairól, és érezzen késztetést arra, hogy fejlessze önmagát.

Oda tudjon figyelni másokra, szavakkal is tudja kifejezni érzéseit és gondolatait, be tudjon kapcsolódni csoportos beszélgetésbe.

Legyen képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekedjen e kapcsolatok ápolására, és ismerjen olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.

Érzelmileg kötődjék a magyar kultúrához.

Értse és fogadja el, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; legyen kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és legyen kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.

 

Értse, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, legyen kész a megértett szabályok betartására és tudjon részt venni szabályok kialakításában.

Értse, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre.

Legyen képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.

Továbbá a jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.

 

  1. osztály

A tanulónak életkorának megfelelő szinten reális képe legyen saját külső és belső tulajdonságairól, és érezzen késztetést arra, hogy fejlessze önmagát.

Oda tudjon figyelni másokra, szavakkal is tudja kifejezni érzéseit és gondolatait, tudjon bekapcsolódni csoportos beszélgetésbe.

Legyen képes másokkal tartós kapcsolatot kialakítani, törekedjen e kapcsolatok ápolására, és ismerjen olyan eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok konstruktív módon feloldhatók.

Érzelmileg kötődjék a magyar kultúrához.

Értse és fogadja el, hogy az emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is; legyen kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és legyen kíváncsi a sajátjától eltérő kulturális jelenségekre.

Értse, hogy mi a jelentősége a szabályoknak a közösségek életében, legyen kész a megértett szabályok betartására, tudjon részt venni szabályok kialakításában.

Értse, hogy a Föld mindannyiunk közös otthona, és közös kincsünk számos olyan érték, amit elődeink hoztak létre.

Legyen képes a körülötte zajló eseményekre és a különféle helyzetekre a sajátjától eltérő nézőpontból is rátekinteni.

Tudja a jelenségeket, eseményeket és helyzeteket erkölcsi nézőpontból értékelni.

 

  1. osztály

A tanuló legyen tisztában az egészség megőrzésének jelentőségével, és tudja, hogy maga is felelős ezért.

Legyen tudatában annak, hogy az emberek sokfélék, és fogadja el a testi és lelki vonásokban megnyilvánuló sokszínűséget, valamint az etnikai és kulturális különbségeket.

Gondolkodjon saját személyiségjegyein, törekedjen vélekedéseinek és tetteinek utólagos értékelésére.

Gondolkodjon rajta, hogy mit tekint értéknek; tudja, hogy ez befolyásolja a döntéseit, és hogy időnként választania kell még a számára fontos értékek között is.

Legyen képes különféle szintű kapcsolatok kialakítására és ápolására; lássa át saját kapcsolati hálójának szerkezetét; rendelkezzen a konfliktusok kezelésének és az elkövetett hibák kijavításának néhány, a gyakorlatban jól használható technikájával.

Legyen fontos számára a közösséghez való tartozás érzése; lássa át és fogadja el a közösségi normákat.

 

  1. osztály

A tanuló fogadja nyitottan a sajátjától eltérő véleményeket, szokásokat és kulturális, illetve vallási hagyományokat.

Érzékelje, hogy a társadalom tagjai különféle körülmények között élnek, legyen képes együttérzést mutatni az elesettek iránt, és lehetőségéhez mérten vállaljon szerepet a rászorulók segítésében. Becsülje meg a neki nyújtott segítséget.

 

Legyen tisztában azzal, hogy az emberi tevékenység hatással van a környezet állapotára, és törekedjen rá, hogy életvitelével minél kevésbé károsítsa a természetet.

Ismerje a modern technika legfontosabb előnyeit és hátrányait, s ismerje fel magán a függőség kialakulásának esetleges előjeleit.

Legyen tisztában vele, hogy a reklámok a nézők befolyásolására törekszenek, és kritikusan viszonyuljon a különféle médiaüzenetekhez.

Értse, hogy a világ megismerésének többféle útja van (különböző világképek és világnézetek), s ezek mindegyike a maga sajátos eszközeivel közelít ugyanahhoz a valósághoz.

 

  1. osztály

A tanuló értse meg, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képességei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.

Értse, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, nézeteik és értékrendjük egyaránt befolyásolják.

Képes legyen reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire.

Életkorának megfelelő szinten ismerje önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor legyen képes reálisan felmérni a lehetőségeit.

Legyen képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget.

Tudjon ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni. Tisztában legyen vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.

 

  1. osztály

A tanulóban alakuljanak ki az európai identitás csírái.

Legyen nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására.

Értse a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekezzen alkalmazkodni hozzájuk; igényelje azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak.

Legyen elképzelése saját jövőjéről, és legyen tisztában vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell tennie.

Életkorának    megfelelő     szinten     tudja,    hogy    minden    döntés    szabadsága    egyúttal felelősséggel is jár.

Érezze      fontosnak      a      közösséghez      tartozást,      miközben      törekedjen      személyes autonómiájának megőrzésére.

Legyen képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. Tisztában legyen a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel.

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktusok forrása lehet.